مرا دوست بدار....
شنبه چهارم شهریور 139121:41

در رویاهایت جایی برایم باز کن ،

جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ،

                                                                خسته شدم از بی جایی

                                   

امو..
جمعه دوازدهم اردیبهشت 139315:12

من میخندم اما از درون میگریم ..

درجمع سکوت میکنم اما درنم جیغ میزنم این منم دختری سرگردان در دنیای خودش

امو..